Repositorio Dspace

Optimització del procés industrial d'escorxadors utilitzant tècniques de modelització, tractament de dades i classificació automàtica

Texto completo de este documento