DSpace Repository

Segimon Serrallonga Morer (1930-2002). Una biografia intel·lectual

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Traducció, Interpretació i Llengües aplicades
dc.contributor.author Coll Mariné, Jaume
dc.date.accessioned 2022-07-18T10:57:13Z
dc.date.available 2022-07-18T10:57:13Z
dc.date.created 2021-12-17
dc.date.issued 2021-12-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/7119
dc.description Programa de Doctorat: Traducció, Gènere i Estudis Cultyrals cat
dc.description.abstract Aquest treball és un biografia intel·lectual de Segimon Serrallonga, és a dir que és un intents de resseguir de manera cronològica els esdeveniments intel·lectuals més rellevants en què es va involucrar Segimon Serrallonga, ja sigui com a autor únic, ja sigui com a part d’un projecte comú. Això fa que s’hagi, quan no era rellevant per a explicar-ne l’evolució intel·lectual, s’hagi prescindit d’explicar la vida personal de Serrallonga. Un dels objectius de la tesi ha estat establir el lligam profund que totes les manifestacions intel·lectuals de Serrallonga tenien entre elles —poesia, traducció, política, educació, etc. És a dir, estudiar en què consisteix aquella «aventura, alhora moral i verbal», que deia Joaquim Molas al pròleg de Poemes 1950-1975. El segon objectiu és situar la figura i l’obra de Serrallonga en els seus contextos —literari, polític, de pensament, etc.— Finalment s’ha mirat de donar una valoració a partir de l’obra publicada, per un cantó (especialment pel que fa a la tasca com a poeta), i, per l’altre, la quantitat ingent d’obra inèdita (en estadis i intencions molt variables) que hi ha al Fons Segimon Serrallonga de la Biblioteca Ricard Torrents de la Universitat de Vic. Aquest treball també vol aportar una primera descripció d’aquests materials inèdits utilitzats. En alguns moments, doncs, i vista la quantitat, s’ha donat prioritat a la descripció d’aquests materials per damunt de la seva interpretació, en la mesura que aquesta descripció i ordenació és un pas previ ineludible per a una bona comprensió interpretativa global de l’obra. Si bé en tots els casos, aquesta descripció s’ha acompanyat d’una contextualització dins la vida i l’obra, i, en la majora, d’una interpretació sumària. es
dc.description.abstract This doctoral thesis is an intellectual biography of Segimon Serrallonga, meaning that it is an attempt to trace chronologically the most relevant intellectual events in which Segimon Serrallonga was involved, either as a sole author or as a part of a common project. This means that, when it was not relevant to explain his intellectual evolution, Serrallonga’s personal life was dispensed with. One of the aims of the thesis was to establish the deep connection that all the intellectual manifestations of Serrallonga had between them —poetry, translation, politics, education, and so on. That is, to study what was that “adventure, both moral and verbal”, as Joaquim Molas said in the prologue to Poemes 1950-1975. The second objective is to place the figure and the work of Serrallonga in its contexts —literary, political, thought, etc.—. Finally, an attempt has been made to give a valuation from the published work, on one hand (especially in terms of his work as a poet), and, on the other hand, the huge amount of unpublished work (in very variable stages and intentions) in the Segimon Serrallonga Collection of the Ricard Torrents Library of the University of Vic. This doctoral thesis also aims to provide a first description of these unpublished materials used. At times, therefore, and given the quantity, priority has been given to the description of these materials over their interpretation, as this description and arrangement is an inescapable prelude to a good global interpretive understanding. of the work. Although in all cases, this description has been accompanied by a contextualization within life and work, and, for the most part, a brief interpretation. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 596 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Poesia catalana -- S. XX es
dc.subject.other Segimon Serrallonga es
dc.subject.other Història Cultural es
dc.subject.other Traductologia es
dc.title Segimon Serrallonga Morer (1930-2002). Una biografia intel·lectual es
dc.type info:eu-repo/semantics/article es
dc.embargo.terms 12 mesos es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess es
dc.contributor.director Godayol, Pilar
dc.contributor.director Codina, Francesc

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics