DSpace/Dipòsit Manakin

Adolescència i música. La transmissió d’estereotips de gènere

Registre simple

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Gallardo-Fernandez, Imma
dc.date.accessioned 2017-09-20T18:14:38Z
dc.date.available 2017-09-20T18:14:38Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5147
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description Premi Sebastià Àlvarez al millor Treball de Final de Grau de la UVic en l'àmbit educatiu
dc.description.abstract L’objecte d’estudi del treball final de grau és investigar sobre la influència de la música en la transmissió d’estereotips de gènere en l’adolescència. Partint de la incidència que té la música actualment en la vida de les persones joves, es pretén conèixer la influència d’aquest recurs en la transmissió, interiorització i normalització d’estereotips de gènere. L’estudi dóna valor a l’adolescència com a col•lectiu de treball de l’educadora i l’educador social i la música com a element que reforça i contribueix a les desigualtats de gènere. La confluència d’adolescència, música i estereotips de gènere és objecte d’estudi, entenent que en educació la música pot ser també un instrument de transformació dels estereotips de gènere. La investigació s’estructura en dos blocs. El primer correspon al marc teòric i inclou els diferents conceptes i idees claus respecte als eixos de contingut que articulen la recerca pràctica. Aquesta part permet fonamentar el treball de recerca i alhora s’ha utilitzat per definir les categories d’anàlisi de l’estudi pràctic. El segon bloc inclou la part pràctica focalitzada en l’estudi de la música que escolten persones adolescents i la transmissió d’estereotips de gènere. Les dades s’han recollit a dos instituts de la zona sud de Vic, el Col•legi Sagrat Cor i l’Institut La Plana i s’han tractat des d’una metodologia qualitativa orientada a la descripció i interpretació, basada en el mètode de qüestionari i anàlisi de contingut. Els resultats obtinguts mostren que la música pot influenciar en la transmissió d’estereotips de gènere, més encara en una etapa en què s’està construint la identitat personal i es busquen referents per fer-ho. Per exemple un 91,3% de les cançons analitzades incorporen idees, creences i expressions sexistes, posicionant-se en primera posició les relacionades amb l’amor romàntic, seguit de la cosificació de la dona i la violència masclista. Per últim, l’apartat de conclusions planteja la necessitat de seguir abordant la temàtica objecte d’estudi i promoure polítiques i processos educatius que formin de manera crítica en l’educació musical, especialment des de l’educació social es pot contribuir a través de pràctiques de conscienciació crítica i transformació de les desigualtats de gènere. Paraules clau: educació social, adolescència, música, estereotips, gènere, sexisme, abús de poder, violència masclista, amor romàntic. es
dc.description.abstract This Final Dissertation sets out to investigate the influence of music on the transmission of gender stereotypes in adolescence. Based on the impact that music currently has in the lives of young people, the intention is to identify the role it plays in the transfer, standardization and internalization of gender stereotypes. The study focuses on adolescents, a group that social educator work with, and on music as an element that strengthens and contributes to gender inequality. The confluence of adolescence, music and gender stereotypes is the focus of study, understanding that in education music can also be an instrument for the transformation of gender stereotypes. The research is divided into two blocks. The first comprises the theoretical framework and explores the different concepts, ideas and key areas that articulate the practical research. This part establishes the basis for the research and also serves to define the categories used to analyse the case study. The second part includes the practical part and focuses on studying the kind of music that adolescents listen to and the transmission of gender stereotypes. The data were collected by surveying pupils at two secondary schools in the south of Vic, the Col•legi Sagrat Cor and the Institute La Plana. The content analysis of the responses was qualitative and aimed at describing and interpreting the information obtained. The results show that music can influence the transmission of gender stereotypes, especially during that stage of life when personal identity is being formed and role models are sought. For example, 91,3% of the songs analyzed incorporate ideas, beliefs and sexist expressions, principally those related with the idea of romantic love, followed by the objectification of women and gender violence. Finally, the study concludes that it is necessary to continue addressing these issues and to promote education policies and processes that develop a critical awareness in music education, especially since social education can contribute through critical practices to the transformation of gender inequalities. Key words: social education, adolescence, music, stereotypes, gender, sexism, abuse of power, male violence, romantic love. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 61 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Música es
dc.subject.other Adolescència es
dc.subject.other Igualtat entre els sexes es
dc.subject.other Sexisme es
dc.subject.other Violència en els homes es
dc.title Adolescència i música. La transmissió d’estereotips de gènere es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Text complet d'aquest document

Registre simple

Buscar al RIUVic


Llistar per

Estadístiques