DSpace Repository

La "construcció" de la "vida" dels equips cooperatius d'un aula rural des de la veu de les persones implicades: un estudi de cas longitudinal

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia
dc.contributor.author Traver Albalat, Santiago
dc.date.accessioned 2017-02-13T08:58:12Z
dc.date.available 2017-02-13T08:58:12Z
dc.date.created 2016-10-14
dc.date.issued 2016-10-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/4910
dc.description.abstract Aquest estudi es va desenvolupar en un aula rural monograu on es va implementar el Programa “Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar”, un programa didàctic inclusiu basat en l’aprenentatge cooperatiu, mentre que els alumnes estaven estudiant 5è i 6è curs. Per un costat, la recerca realitza aportacions teòriques per a desenvolupar el concepte d’aprenentatge cooperatiu a través de l’elaboració d’un instrument d’anàlisi dels factors de qualitat d’un equip d’aprenentatge cooperatiu. Per altre costat, mostra diverses orientacions pràctiques per al procés de desenvolupament de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. La investigació és un estudi de cas longitudinal en què es van emprar els instruments propis de la investigació qualitativa. Des del paradigma interpretatiu, una anàlisi de dades mixte dels factors de qualitat en conjunt, ha permés identificar i caracteritzar les diferents etapes que atravessa la cooperació als equips base i en els alumnes resistents i, finalment, en un alumne amb tda-h. es
dc.description.abstract Este estudio se desarrolló en un aula rural monogrado donde se implementó el Programa “Cooperar para aprender / Aprender a cooperar”, un programa didáctico inclusivo basado en el aprendizaje cooperativo, mientras que los alumnos estaban estudiando 5º y 6º curso. Por un lado, la investigación hace aportaciones teóricas para desarrollar el concepto de aprendizaje cooperativo a través de la elaboración de un instrumento de análisis de los factores de calidad de un equipo de aprendizaje cooperativo. Por otro lado, muestra varias orientaciones prácticas para el proceso de desarrollo del aprendizaje cooperativo en el aula. La investigación es un estudio de caso longitudinal en el que se utilizaron los instrumentos propios de la investigación cualitativa. Des del paradigma interpretativo, un análisis de datos mixto de los factores de calidad en su conjunto, ha permitido identificar y caracterizar las diferentes etapas que atraviesa la cooperación en los equipos de base y en los alumnos resistentes y, finalmente, en un alumno con tda-h. es
dc.description.abstract This study was developed in a monograde rural classroom where the Program “Cooperating to learn / Learning to Cooperate” was implemented, a didactic inclusive program based on cooperative learning, while pupils were studying 5th and 6th grade. On the one hand, the research make theoretical contributions to develop the concept of cooperative learning through the elaboration of an analysis instrument for the quality factors of a cooperative learning team. On the other hand, the research shows several practical orientations for the process of developing cooperative learning in the classroom. The research is a case study longitudinal in which the typical instruments of the qualitative inquiry were used. The interpretive paradigm, a mixed analysis of data of quality factors on the whole, has allowed identify and characterize the different stages that cooperation in the base teams goes through and in the resistant pupils and, finally, in one hyperactive pupil. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 420 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Atenció a la diversitat es
dc.subject.other Cooperació educativa es
dc.subject.other Escoles rurals es
dc.title La "construcció" de la "vida" dels equips cooperatius d'un aula rural des de la veu de les persones implicades: un estudi de cas longitudinal es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Moliner García, Odet
dc.contributor.director Lago, José Ramón

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Browse

Statistics