DSpace Repository

Anàlisi comparatiu de sistemes agroalimentaris de ramaderia extensiva a l'Alt Pirineu i creació d'una eina multicriteri per a la seva avaluació

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Motos Pérez, Laia
dc.date.accessioned 2020-07-16T11:54:32Z
dc.date.available 2020-07-16T11:54:32Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6177
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract L’objectiu principal d’aquest treball és comparar els diferents sistemes agroalimentaris de ramaderia extensiva (ecològica i convencional) de gran i petit remugant (boví i oví respectivament) a l’Alt Pirineu. Aquest objectiu es formula al veure els canvis de prioritat que s’estan donant durant els últims anys en quant a l’elecció de diferents sistemes a l’hora de consumir-los, i a la desconeixença general de la població en quant al funcionament d’aquestes cadenes alimentàries. Per a l’avaluació comparativa de sistemes de ramaderia s’han seleccionat atributs i indicadors, centrant-se en una perspectiva de gènere i de sobirania alimentària. La metodologia emprada ha estat primerament una recopilació d’informació dels sistemes alimentaris i dels indicadors, que permeten posar en valor diferents punts crítics i objectius al llarg de la cadena, de les diferents dimensions d’avaluació. En segon lloc s’ha realitzat una caracterització dels arquetips de cada sistema agroalimentari estudiat utilitzant un mètode específic anomenat etnografia multisituada, denominat també com a “Follow the thing”, “Seguir el producte”. Seguidament s’ha realitzat la identificació i priorització de dimensions, atributs i indicadors per a l’avaluació de sistemes de ramaderia a partir d’uns tallers i unes activitats amb experts científics i de l’àmbit de la ramaderia. I finalment, un seguit d’entrevistes a ramaders i persones clau per tal de validar la informació i avaluar els indicadors. S’han obtingut de manera detallada 4 arquetips i alhora s’han obtingut un conjunt de 123 indicadors per tal d’avaluar i comparar cada un d’aquests sistemes tenint en compte alhora una perspectiva de gènere i sobirania alimentària. En conclusió, tot i existir diverses diferències entre els sistemes ramaders de carn de boví i oví, en ecològic i convencional, s’han evidenciat també semblances. La producció ovina, i en particular l’ecològica, és el sistema més simple, més tradicional i amb la cadena més curta. A l’hora d’avaluar aquests sistemes, fins al moment hi ha hagut molts aspectes que no s’han posat en valor o s’han tingut invisibilitzats, també es descobreixen certs buits d’informació que no permeten fer una avaluació real del sistema agroalimentari actual per falta de bases de dades. es
dc.description.abstract The main objective of this study is to compare the different agri-food systems of extensive livestock (ecological and conventional) of big and small ruminants (cattle and sheep respectively) in the High Pyrenees. This objective is formulated by seeing the changes in the priorities that are taking place in recent years in terms of the choice of different systems when consuming them and the general lack of knowledge of the population regarding the functionality of these food chains. Attributes and indicators have been selected for the comparative evaluation of livestock systems, focusing on gender and food sovereignty perspective. First of all, the methodology has been used as source of information on food systems and indicators that allow to highlight different critical and objective points along the chain and in relation of different dimensions of evaluation. Secondly has been used as a characterization of the archetypes of each agri-food system studied was performed using a specific method called multicultural ethnography, also known as “Follow the thing”. Then, it has been used to identify and prioritize dimensions, attributes and indicators for the evaluation of livestock systems based on workshops and activities with scientific experts and people from the field of livestock. Finally, a group of interviews with farmers and key figures in order to validate the information and evaluate the indicators. Four archetypes have been obtained in detail and at the same time a set of 123 indicators have been obtained in order to evaluate and compare each of these systems considering the perspective of gender and food sovereignty. In conclusion, although there are several differences between the organic and conventional beef and sheep meat systems, similarities have also been found. Sheep production, and in particular organic production, is the simplest, is the most traditional and shortest chain system. When evaluating these systems, so far there have been many aspects that have not been valued or have become invisible, there are also certain gaps of information that do not allow a real evaluation of the agri-food system because of the lack of databases. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 126 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Indústria ramadera es
dc.subject.other Indústria agroalimentària es
dc.title Anàlisi comparatiu de sistemes agroalimentaris de ramaderia extensiva a l'Alt Pirineu i creació d'una eina multicriteri per a la seva avaluació es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics