DSpace Repository

Factors que determinen la distribució i migració del zooplàncton en un embassament eutròfic amb limitació d’oxigen

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Equisuany Ruiz, Anna
dc.date.accessioned 2020-07-13T11:37:10Z
dc.date.available 2020-07-13T11:37:10Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6171
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Els fenòmens de migració de les espècies animals són resultat de canvis en el seu cicle vital o en el propi entorn en el que es desenvolupen. En el cas del zooplàncton de llacunes i embassaments d’aigua dolça, es tracta d’un desplaçament motivat majoritàriament per l’evasió dels depredadors, on les espècies es desplacen a zones de refugi durant el dia, com les parts profundes dels llacs o bé les zones amb vegetació, i durant la nit tornen a la superfície per alimentar-se, així doncs, que es troba determinat per el fotoperíode. Aquest desplaçament per buscar refugi es dona de manera vertical en la columna d’aigua, o bé de manera horitzontal quan aquesta massa d’aigua no és prou profunda. No obstant, en el següent estudi ens plantegem si l’anòxia en les parts profundes de les llacunes i embassaments, fa que el zooplàncton no trobi condicions favorables al fons i es desencadeni la migració horitzontal. El mostreig es va portar a terme en l’embassament de Sau, situat a la comarca d’Osona, Catalunya, el qual presenta característiques eutròfiques i limitació d’oxigen a l’hipolímnion durant els períodes estivals. Per mostrejar el zooplàncton i les variables ambientals associades, es va realitzar un mostreig al centre de l’embassament a diferents profunditats a migdia i també en la totalitat de la columna d’aigua tant a migdia com a mitja nit. Els resultats no van ser concloents per afirmar que a l’embassament de Sau hi hagi migració horitzontal del zooplàncton. Tot i això, l’estudi en paral·lel de les característiques fisicoquímiques de la columna d’aigua, així com de la distribució i composició de fitoplàncton i zooplàncton al llarg de la columna d’aigua ens han permès concloure que l’oxigen i la qualitat de l’aliment són els factors determinants de la distribució vertical del zooplàncton, així com ho són les competències interespecífiques. es
dc.description.abstract The migration phenomena of animal species are the result of changes in their life cycle or in the environment in which they develop. In the case of zooplankton of lakes and reservoirs, it is a displacement motivated mainly to avoid predators, where the species move to areas of refuge during the day, such as the deep parts of the lakes or areas with vegetation, and during the night returns to the surface to feed, so that, is determined by the photoperiod. This displacement to seek refuge occurs vertically in the water column, or horizontally when this body of water is not deep enough. However, in the following study, we consider whether anoxia in the deep parts of lakes and reservoirs causes that zooplankton do not find favourable conditions at the bottom and this triggers horizontal migration. The sampling was carried out in the Sau reservoir, located in the Osona region of Catalonia, which has eutrophic characteristics and limited oxygen in the hypolimnion during the summer periods. To sample zooplankton and associated environmental variables, sampling was performed in the middle of the reservoir at different depths at midday and on the entire water column at both midday and midnight. The results were inconclusive to state that there is horizontal migration of zooplankton in the Sau reservoir. However, the parallel study of the physicochemical characteristics of the water column, as well as the distribution and composition of phytoplankton and zooplankton along the water column have allowed us to conclude that oxygen and food quality are determining factors in the vertical distribution of zooplankton, as well as interspecific competencies. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 50 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Zooplàncton es
dc.subject.other Eutrofització es
dc.subject.other Eutrofització es
dc.title Factors que determinen la distribució i migració del zooplàncton en un embassament eutròfic amb limitació d’oxigen es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics