DSpace Repository

Projecte executiu d'una instal·lació de climatització i control d'un habitatge unifamiliar

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat Electrònica ca
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Carrera Dachs, Josep
dc.date.accessioned 2010-05-12T14:07:19Z
dc.date.accessioned 2012-03-30T07:41:17Z
dc.date.accessioned 2008-02-21T09:22:26Z ca
dc.date.available 2008-02-21T09:22:26Z ca
dc.date.available 2010-05-12T14:07:19Z
dc.date.available 2012-03-30T07:41:17Z
dc.date.created 2008-02 ca
dc.date.issued 2008-02-21T09:22:26Z ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/246
dc.description Curs 2006-2007
dc.description.abstract Moltes vegades l’usuari d’una instal•lació de climatització o calefacció, no dóna la suficient importància al sistema que l’hi ha de proporcionar un millor confort amb el màxim rendiment. Aquest confort és un factor determinant, entre molts d’altres, de la “qualitat de vida”. Mentre que el rendiment és un factor important a nivell econòmic i ecològic. Tot i tenir prevalença els aspectes d’estalvi energètic, aquests no impliquen haver de renunciar a un confort tèrmic i a un estalvi econòmic. Un dels aspectes que es centra el projecte és promoure l’ús racional de les fonts energètiques (solar, biomassa) per a la correcta climatització dels habitatges. El projecte es desenvolupa en l’àmbit domèstic, concretament correspon a un habitatge unifamiliar. Aquest està situat a la població de Roda de Ter, província de Barcelona. L’objectiu principal del projecte és l’elecció del sistema de climatització i el seu dimensionament, per tal de donar el màxim confort als usuaris que habitin a la vivenda. Criteris ambientals i eficients han estat objecte a considerar pel disseny constructiu de l’habitatge. Una de les mesures importants presses en el projecte, ha estat l’elecció de les diferents parts que formen la instal•lació de climatització. Es fa referència als aïllaments dels tancaments, el sistema solar de recolzament, equips de producció de fred i calor, entre d’altres. En el projecte, s’ha dut a terme un estudi dels diferents tancaments de l’habitatge, tot determinat per a cada un d’ells, el seu coeficient de transmissió tèrmica. Per seleccionar l’equipament més adequat s’ha partit de les condicions climatològiques del municipi de Roda de Ter i s’ha realitzat el càlcul de les necessitats tèrmiques de l’edifici. L’habitatge incorpora una instal•lació de captació solar tèrmica. Aquesta aportarà un suport energètic a tot el sistema de producció de calor, ja sigui per la producció d’aigua calenta sanitària com per el calefactat de la vivenda. La col•locació dels panells a la façana sud tindrà una doble funció: a més de proporcionar energia solar tèrmica, serviran d’elements de protecció solar en la temporada d’estiu. La caldera usada per donar recolzament tèrmic utilitzarà com a combustible el “pellet”. El “pellet” és un tipus de biomassa llenyosa que consta d’un derivat de la fusta en format granulat. Es defineix i es detalla el consum energètic en biomassa, electricitat i cost econòmic anual que ocasionarà la instal.lació dissenyada. El sistema de terra radiant adoptat permetrà el refrescament en èpoques estivals i el calefactat en èpoques hivernals. Aquest donarà el confort tèrmic necessari a cada estança de l’habitatge. En el projecte també es marquen les pautes bàsiques pel control de la instal•lació solar així com el control dels grups de bombament i la mescla d’aigua del terra radiant. cat
dc.description.abstract Summary Many times the user o fan installation of air conditioning or heating not give enough importance to the system that has to provide him a better comfort with the maximum yield. This comfort is a determining factor about the “quality of life”. But the yield is an important economical and ecological factor. In spite of taking aspects of energetic saving into account, this does not mean that a thermal comfort and an economical saving have to be renounced to. One of the aspects that project is based, is to promote the rational use of the energetic fountains used by the correct air conditioning of the houses. The project takes places in the domestic area, precisely corresponds to a single-family house. This is placed in the town of Roda de Ter province of Barcelona. The main goal of the project is the choice of the system of air conditioning and its dimensioning, in order to give the maximum comfort to the users who live in the house. Environmental and efficient decisions have been object to considerate fort he house’s constructive design. One of the important decision of the project has been the choice of the different parts that form the installation of air conditioning: like the closings’ insulation, th sola rsystems of support, cold and heat’s teams of production, among other. In the project has been developed a study of the different closings of the house, meanwhile has been determinated its coefficient of thermal trasmission by each one. To choose the appropiate equipment have started from the climatologicaly conditions of the town of Roda de Ter and has been carried out the calculatoin of the termal needs of the building. The house incorporates an installation of thermal solar harnessing. This will bring an energetic support to the system of heat production, already is the production of health hot water or for the heated from the housing. The placing of the panels on the south façade will have a double function: besides to provide thermal solar energy, the panels will serve as elements for solar protection in the season of summer. The boiler used for giving thermal support will use fuel of the type “pellet”. The “pellet” is a type of a woody biomass that consists of a wood’s derivative granulated fromat. The energetic consumption in biomass, electricity and the annual economic cost that will bring about designed installation have been definited and listened. The system of radiant floor used will allowed the refreshment in summer periods and the heated in winter periods. This will give the necessary thermal comfort in each room of the house. In the project some basic models are marked by the control of the solar installation as well as the control of the groups of pumping and mixture of water of the radiant floor. cat
dc.format application/pdf
dc.format.extent 180 p. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
dc.subject.other Climatització -- Instal·lacions
dc.subject.other Energia tèrmica solar -- Instal·lació
dc.title Projecte executiu d'una instal·lació de climatització i control d'un habitatge unifamiliar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.description.version Director/a: Moisès Serra i Serra
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Browse

Statistics